Til arbejdsgiver

JUVIS er en ekstern aktør, som samarbejder med jobcentrene på hele Sjælland.

 

Skræddersyet indsats

JUVIS laver Ressourcemestringsforløb til deltagere, der har vanskeligt ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Deltagerne kan måske have været sygemeldt på grund af stress, angst, depression, arbejdsulykker, fysiske sygdomme, trafikulykker m.v.

I JUVIS arbejder vi med, at finde ressourcerne og mulighederne på trods af de vanskeligheder, som vores deltagere har. JUVIS sætter fokus på normalitet fremfor sygdom.
Det er vigtigt for vores deltagere, at de genoptræner og udvikler deres arbejdsevne på en rigtig arbejdsplads.
Derfor har vi brug for virksomheder, der vil samarbejde med JUVIS om at udvikle ressourcer hos den enkelte, og som vil være med til at skabe nye muligheder.

Inden vores deltager kommer i virksomhedspraktik, har de deltaget i et mestringsforløb hos JUVIS. Her har de arbejdet med at opnå konkrete redskaber til at tackle de vanskeligheder, de måtte have. De har arbejdet med at sætte deres ressourcer, kvalifikationer og egenskaber i spil på en ny måde.
Det betyder, at vores deltagere er klar til konkret at genoptræne og udvikle deres arbejdsevne.
Under virksomhedspraktikken er deltageren fortsat tilknyttet JUVIS – vi står for samarbejdet med jer som virksomhed, og vi har individuel supervision med deltageren under hele virksomhedspraktikken.

Det koster ikke noget økonomisk for jer som virksomhed at have én af vores deltagere i praktik. Jeres bidrag til at hjælpe én af vores deltagere tilbage til arbejdsmarkedet vil bestå i, at I har lyst til at stille jeres arbejdsplads til rådighed og deltage i 1-3 opfølgningssamtaler om deltagerens udvikling. Disse samtaler holdes altid sammen med deltageren, jer som arbejdsgiver og deltagerens konsulent fra JUVIS.

Virksomhedspraktikkerne er typisk 3-6 måneder med mulighed for forlængelse.
De typiske forløb starter med 2 arbejdsdage om ugen 4-6 timer. I forløbet arbejdes der med at hæve arbejdsdage og timer, hvis det er muligt.
Som arbejdsgivere er I altid velkommen til at kontakte vores Erhvervsformidler Anni Vang Jacobsen.

 

Læs mere om forløbene her.

Download vores materiale her.

Kontakt vores Erhvervsformidler

Som arbejdsgivere er I altid velkommen til at kontakte vores Erhvervsformidler

Erhvervsformidler

Anni Vang Jacobsen

+45 51 80 96 06

avj@juvis.dk

Udtalelser fra samarbejdspartnere

Efter at have arbejdet sammen med Jeanne gennem flere år, har vi oplevet hende som vores sparringspartner, mentor/ supervisor og ikke mindst som en fantastisk troværdig kollega.

Følgende beskriver Jeannes person og hendes faglighed godt:

• Tålmodig
• Omsorgsfuld
• Kompetent
• Faglig dygtig
• Rummelig
• Stor faglig viden
• Løsningsorienteret
• Velforberedt og engageret i hver enkelt opgave
• Troværdig

Sara Hyttel og Christina R. Hastedt
Jobkonsulenter

JUVIS Ressourcemestringsforløb

Vores forløb

BASIS MESTRING

Et Basis Mestrings forløb er vejen ind i JUVIS Ressource Mestring.

Et Basis-forløb består af 4 afklarende individuelle samtaler med deltageren.

Formålet med samtalerne er at udarbejde et fælles grundlag for det videre samarbejde i et JUVIS Ressourcemestringsforløb.

Fokus i Basis Mestring er deltagerens aktuelle situation. Samtalerne forløber over 4 uger med én session pr. uge.

HVERDAGSMESTRING

Et hverdagsmestringsforløb kan foregå som et individuelt forløb eller som et gruppeforløb.

DET INDIVIDUELLE FORLØB

 

Et individuelt forløb er særligt tilrettelagt til hver deltager på baggrund af deltagelsen i Basis Mestring.

Det individuelle Hverdags Mestrings forløb har til formål at udvikle deltagerens ressourcer og give konkrete redskaber til håndtering af svære situationer.

Der arbejdes ud fra den kognitive metode og med elementer fra den positive psykologi.

Formålet er:

 • at deltageren arbejder med sin selvopfattelse
 • bliver bevidst om egne strategier
 • kender sine barriere, vilkår og muligheder
 • bliver bedre til forandring og derved får et anderledes fokus på vej mod beskæftigelse.

Der gives hjemmeopgaver.

Formålet med hjemmeopgaverne er at deltageren arbejder videre med redskaberne fra sessionerne i deres hverdag. Træningen er med til, at deltageren bliver mere bevidst om egne værdier, vilkår og muligheder.

Deltageren får afslutningsvist hjælp til at lave deres egen personlige plan med konkrete mål, som de kan arbejde videre med i deres hverdag og sammen med jobcentret.

Det individuelle forløb foregår over 10 uger med én samtale om ugen.

Der udarbejdes altid en afsluttende rapport over forløbet.

VIRKELIGHEDSMESTRING

Forløbet tager udgangspunkt i de konkrete mål, deltageren har opstillet i sin personlige plan.

I Virkeligheds Mestring handler det om, at deltageren gør noget aktivt og øver sig i at bruge de redskaber, de har fået i Hverdags Mestring forløbet.

 Et Virkeligheds Mestring forløb kan bestå af:

 • Planlægning af virksomhedspraktik. Deltageren undersøger og planlægger besøg hos forskellige virksomheder eventuelt sammen med en medarbejder fra JUVIS
 • Deltagelse i virksomhedspraktik. Deltageren tilknyttes en virksomhed nogle dage om ugen med henblik på at afklare den enkeltes jobmål.
 • Deltagelse i aktiviteter i lokalmiljøet, f.eks. på sundhedscentret eller i de lokale foreninger.

Deltageren vil undervejs i forløbet få støtte og supervision, hvor vi i fællesskab planlægger, analyserer og evaluerer de aktuelle situationer, deltageren vil møde og før har mødt.

Forløbet afsluttes med, at deltageren får hjælp til at udarbejde sin egen personlige plan med konkrete mål for det videre arbejde i sin hverdag.

Der vil ligeledes blive udarbejdet en tilbagemeldingsrapport til Jobcentret.

 

ERFARINGSMESTRING

Det er 4 individuelle opfølgende samtaler, som kan planlægges over en længere periode. De har til formål at yde supervision til deltageren og sikre, at de erhvervede redskaber fastholdes, når deltageren er i uddannelse eller i job.

PERSONLIG RESSOURCE UDVIKLINGSFORLØB

Det Personlige Ressource Udviklingsforløb er praktisk træning i det daglige af de mestringsredskaber, som deltageren tilegner sig i sit Ressourcemestringsforløb hos JUVIS.

Forløbet er til de deltagere, der har behov for støtte til at udføre de hjemmeopgaver, de får i deres Ressourcemestringsforløb.

Øvelserne kan være:

 • Træning i at komme rundt i byen, til og fra arbejde, til lægen, til psykiateren m.v.
 •  Træning af redskaber i forhold til en arbejdsgiversamtale

 • Træning i hvordan den enkelte deltager får sat muligheder og positive elementer i spil i hverdagen, så det er dem, der fylder, fremfor begrænsninger
 • Træning i hvordan deltageren praktisk får brugt redskaberne vedrørende energiforvaltning i hverdagen

De personlige Ressource Udviklingsforløb følger Hverdagsmestringsforløbene eller Virkelighedsmestringsforløbene. Der er i hvert forløb aftalt et klart timeantal, klare opgaver og mål. Forløbene skal evalueres hver 3 måned.

Forløbet varetages af en JUVIS Ressource Udvikler. Det er JUVIS, der matcher udvikler til den enkelte deltager.

Forløbet tilpasses individuelt til hver enkel deltager.

KURSUSFORLØB

JUVIS tilbyder kursusforløb til deltagerne.
Kurserne har en varighed på 4-8 uger, og foregår én gang om ugen i 3 timer. Der er tale om små hold med max 8 deltagere.
Kurserne kan være et led i deltagerens vej tilbage på arbejdsmarkedet eller de kan være en del af deltagerens samlede Ressourcemestringsforløb.

Kontakt os her

Hvis du har nogle spørgsmål om vores forløb eller andet, så er du meget velkommen til at kontakte os via formularen her.