Til jobcentre

I JUVIS er vi specialister i mestringsforløb, der gør deltageren klar til job eller uddannelse.

 

Vi tilpasser indsatsen efter den konkrete situation og deltager

Den skræddersyede indsats
Hos JUVIS har vi gjort det nemt for jer på jobcentrene og forskellige enheder at bestille en specifik opgave. Vores mestringsforløb er nemlig individuelt og konkret tilrettelagt, så både deltageren, virksomhederne og jobcenteret kan få forløbet tilpasset den konkrete situation.
Vores koncept bygger på et tværfagligt samarbejde, som er afgørende for, om udsatte borgere kommer ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.
JUVIS har hovedsæde i Roskilde, men vi tilbyder vores mestringsforløb på hele Sjælland.
Vores mestringsforløb er et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 91

Læs mere om forløbene her.

Download vores materiale her.

Vores speciale

JUVIS har specialiseret sig i mestringsforløb, der retter sig mod uddannelse og mod arbejdsmarkedet.
Forløbene er til borgere, der oplever angst, stress, depression, personlighedsforstyrrelser og autisme.
Forløbene sætter fokus på ressourcer og muligheder på trods af den enkeltes vanskeligheder.
Vi tror ikke på lange forløb, men på individuelle forløb der tager udgangspunkt i den enkelte borger. Erfaringen har vist, at 14-24 uger er nok til at rykke borgerne tættere på uddannelse eller arbejde.
Et JUVIS Ressourcemestringsforløb er modulopbygget. I basis, hverdag, virkelighed og erfaringsmestring.

Udtalelser fra samarbejdspartnere

Efter at have arbejdet sammen med Jeanne gennem flere år har vi oplevet hende som vores sparringspartner, mentor/ supervisor og ikke mindst som en fantastisk troværdig kollega.

Følgende beskriver Jeannes person og hendes faglighed godt:

• Tålmodig
• Omsorgsfuld
• Kompetent
• Faglig dygtig
• Rummelig
• Stor faglig viden
• Løsningsorienteret
• Velforberedt og engageret i hver enkelt opgave
• Troværdig

Sara Hyttel og Christina R. Hastedt
Jobkonsulenter

JUVIS Ressourcemestringsforløb

Et JUVIS Ressourcemestringsforløb er modulopbygget. BASIS-forløbet er obligatorisk. Herefter kan forløbene kombineres efter, hvad der giver mening for den enkelte deltager. Det betyder, at et samlet Ressourcemestringsforløb både kan rumme individuelle forløb, indlagte kursusforløb og Personlige Ressourceudviklingsforløb

Vores forløb

BASIS MESTRING

Et Basis Mestrings forløb er vejen ind i JUVIS Ressource Mestring.

Et Basis-forløb består af 4 afklarende individuelle samtaler med deltageren.

Formålet med samtalerne er at udarbejde et fælles grundlag for det videre samarbejde i et JUVIS Ressourcemestringsforløb.

Fokus i Basis Mestring er deltagerens aktuelle situation. Samtalerne forløber over 4 uger med én session pr. uge.

HVERDAGSMESTRING

Et hverdagsmestringsforløb kan foregå som et individuelt forløb eller som et gruppeforløb.

DET INDIVIDUELLE FORLØB

Et individuelt forløb er særligt tilrettelagt til hver deltager på baggrund af deltagelsen i Basis Mestring.

Det individuelle Hverdags Mestrings forløb har til formål at udvikle deltagerens ressourcer og give konkrete redskaber til håndtering af svære situationer.

Der arbejdes ud fra den kognitive metode og med elementer fra den positive psykologi.

 

Formålet er:

 • at deltageren arbejder med sin selvopfattelse
 • bliver bevidst om egne strategier
 • kender sine barriere, vilkår og muligheder
 • bliver bedre til forandring og derved for et anderledes fokus på vej mod beskæftigelse

Der gives hjemmeopgaver.

Formålet med hjemmeopgaverne er at deltageren arbejder videre med redskaberne fra sessionerne i deres hverdag. Træningen er med til, at deltageren bliver mere bevidst om egne værdier, vilkår og muligheder.

Deltageren får afslutningsvist hjælp til at lave deres egen personlige plan med konkrete mål, som de kan arbejde videre med i deres hverdag og sammen med jobcentret.

Det individuelle forløb foregår over 10 uger med én samtale om ugen.

Der udarbejdes altid en afsluttende rapport over forløbet.

 

VIRKELIGHEDSMESTRING

 

Forløbet tager udgangspunkt i de konkrete mål, deltageren har opstillet i sin personlige plan.
I Virkeligheds Mestring handler det om, at deltageren gør noget aktivt og øver sig i at bruge de redskaber, de har fået i Hverdags Mestring forløbet.

Et Virkeligheds Mestring forløb kan bestå af:

 • Planlægning af virksomhedspraktik. Deltageren undersøger og planlægger besøg hos forskellige virksomheder eventuelt sammen med en medarbejder fra JUVIS
 • Deltagelse i virksomhedspraktik. Deltageren tilknyttes en virksomhed nogle dage om ugen med henblik på at afklare den enkeltes jobmål.
 • Deltagelse i aktiviteter i lokalmiljøet, f.eks. på sundhedscentret eller i de lokale foreninger.

Deltageren vil undervejs i forløbet få støtte og supervision, hvor vi i fællesskab planlægger, analyserer og evaluerer de aktuelle situationer, deltageren vil møde og før har mødt.

Forløbet afsluttes med, at deltageren får hjælp til at udarbejde sin egen personlige plan med konkrete mål for det videre arbejde i sin hverdag.

Der vil ligeledes blive udarbejdet en tilbagemeldingsrapport til Jobcentret.

 

 

ERFARINGSMESTRING

Det er 4 individuelle opfølgende samtaler, som kan planlægges over en længere periode. De har til formål at yde supervision til deltageren og sikre, at de erhvervede redskaber fastholdes, når deltageren er i uddannelse eller i job.

PERSONLIG RESSOURCE UDVIKLINGSFORLØB

Det Personlige Ressource Udviklingsforløb er praktisk træning i det daglige af de mestringsredskaber, som deltageren tilegner sig i sit Ressourcemestringsforløb hos JUVIS.
Forløbet er til de deltagere, der har behov for støtte til at udføre de hjemmeopgaver, de får i deres Ressourcemestringsforløb.

Øvelserne kan være:

 • Træning i at komme rundt i byen, til og fra arbejde, til lægen, til psykiateren m.v.
 • Træning af redskaber i forhold til en arbejdsgiversamtale
 • Træning i hvordan den enkelte deltager får sat muligheder og positive elementer i spil i hverdagen, så det er dem, der fylder, fremfor begrænsninger
 • Træning i hvordan deltageren praktisk får brugt redskaberne vedrørende energiforvaltning i hverdagen

De personlige Ressource Udviklingsforløb følger Hverdagsmestringsforløbene eller Virkelighedsmestringsforløbene. Der er i hvert forløb aftalt et klart timeantal, klare opgaver og mål. Forløbene skal evalueres hver 3 måned.

Forløbet varetages af en JUVIS Ressource Udvikler. Det er JUVIS, der matcher udvikler til den enkelte deltager.

Forløbet tilpasses individuelt til hver enkel deltager.  

KURSUSFORLØB

JUVIS tilbyder kursusforløb til deltagerne.
Kurserne har en varighed på 4-8 uger, og foregår én gang om ugen i 3 timer. Der er tale om små hold med max 8 deltagere.
Kurserne kan være et led i deltagerens vej tilbage på arbejdsmarkedet eller de kan være en del af deltagerens samlede Ressourcemestringsforløb.

Kontakt os her

Hvis du har nogle spørgsmål om vores forløb eller andet, så er du meget velkommen til at kontakte os via formularen her.